Obchodní podmínky

SPOLEČNOST B-HOME S.R.O.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.beauty-home.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).


1. Kontaktní údaje

 
Název: B - Home s.r.o.
Sídlo: Masarykovo náměstí 64/26, 682 01, Vyškov
 
IČ: 06341632, DIČ CZ06341632, jsme plátci DPH
Zapsána na ŽÚ Vyškov

Telefon: +420 777 734 466
Email: obchod@beauty-home.cz

Korespondenční adresa
: Masarykovo náměstí 64/26, 682 01, Vyškov
Adresa provozovny: Masarykovo náměstí 64/26, 682 01, Vyškov
Provozní doba: pondělí - pátek 9:00 - 18:00, sobota - 9:00 - 11:30
.
Číslo účtu: 2114745931/2700, IBAN: CZ9427000000002114745931, SWIFT: BACXCZPP

2. Doprava zboží

Zboží si můžete vyzvednout osobně na adrese naší provozovny, a to v pracovní dny od 8:00 - 18:00 a v sobotu 9:00 - 11:30, popř. po dohodě i v jiný, než uvedený čas.

V rámci České republiky můžete využívat služeb těchto přepravních společností:

Zásilkovna - výdejní místa                      
                - doprava zboží 0 - 2.000,- Kč : 69,- Kč vč DPH
                - dobírka: 69,- / 79,- Kč vč DPH - možnost platby kartou při převzetí zboží na pobočkách
kurýr (Zásilkovna doruční na adresu)   
                - doprava zboží 0 - 2.000,- Kč : 99,- Kč vč DPH
                - dobírka: 69,- / 79,- vč DPH - možnost platby kartou
Česká pošta - Balík do ruky
                - doprava zboží 0 - 2.000,- Kč : 99,- Kč vč DPH
                - dobírka: 69,- / 79,- vč DPH - možnost platby kartou
Česká pošta - Balíkovna
                - doprava zboží 0 - 2.000,- Kč : 69,- Kč vč DPH
                - dobírka: 69,- / 79,- vč DPH - možnost platby kartou při převzetí zboží na pobočkách
 
Při odběru zboží nad 2.000,- vč. DPH nebude poštovné účtováno, je tedy ZDARMA!
 
 
3.Platba zboží

Možnost platby
                - bezhotovostně převodem na účet (předem)
                - bezhotovostně prostřednictvím online platby GoPay (zdarma CZ i SK)
                - při doručení či převzetí - dobírka (při hodnotě zboží do 2.000,- a 79,- při hodnotě objednávky nad 2.000,-)
                - hotově i kartou při osobním převzetí zboží

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem firmy B - Home s.r.o..
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

4. Doručování zboží
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do pěti pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a to nejpozději do tří dnů, aby byla možná případná reklamace u dopravce.
V případě, že je u zboží uvedena jiná dostupnost než "skladem", bude termín dodání obratem upřesněn.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu e-mailem.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době 7 dní (a nedá jinak vědět, že si zboží vyzvedne), tak je objednávka automaticky stornována. Toto se týká objednávek, které jsou k osobnímu odběru.

5. Informace o cenách, o zboží


Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně DPH a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 
Fotografie a popisy uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Toto lze uplatnit pouze na zboží neponičené v originálním obalu.
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 
U zboží, které se prodává v uzavřeném obalu a vyzkoušením je tento (pečeť, sáček, plastový obal..) znehodnocen, jsme oprávněni strhnout při vrácení 10 a více % z ceny produktu (dle stavu) a spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné dále prodávat (§1837 písmeno G občanského zákoníku).

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 
7. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8. Vyřízení reklamace


Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající bude o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


9. Ochrana a zpracování osobních údajů

9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

9.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Podmíkami ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

9.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že
(i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy;
(ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
(iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů;
(iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.


10. Řešení sporů


Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

11. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.4.2020